Skrôle Hie

Naturreservatet Stuverydsbäcken är i folkmun känt som Skrôle Hie. Stora stenblock, gamla nedfallna träd och tät växtlighet gör "skuran" bitvis svårforcerad, men ger en stor naturupplevelse!

Skrôle Hie är en cirka 800 meter lång ravin, som i Småland kallas för skura. I denna forsar bäcken fram mellan branta bergväggar och stora stenblock. Miljön närmast bäcken har hög luftfuktighet och många arter som lever här är beroende av den fuktiga miljön för sin överlevnad. Vattendraget är till stor del opåverkat av människan.

 

Här finns gott om gamla träd, rödlistade mossor, lavar och svampar. Bäckens unika öringstam finns kvar i ett livskraftigt bestånd. Inom området finns också spelplatser för tjäder. I övrigt består området av en löv- och barrblandskog med mycket höga naturvärden. Terrängen är väldigt kuperad, på höjderna växer hällmarkstallskog, medan granen är vanligare i sänkorna. Bergrunden utgörs delvis av diabas och marken är rik på stenblock.

 

Det finns en mängd mindre stigar främst använda av ortsbefolkningen, men även några iordninggjorda stigar, broar och ramper för att kunna ta sig ner i "Skrôle Hie". Höglandsleden berör reservatet, vilket gör det relativt tillgängligt för allmänheten.


Vägbeskrivning

Från Eksjö: Kör väg 40 mot Västervik cirka 20 km. Vid Bruzaholm sväng vänster in på Stuverydsvägen. Tag omedelbart vänster in på skogsväg, fortsätt cirka 1,5 km till vändplan/parkering. Du står nu på Höglandsleden, följ skyltar till Skrôle Hie.

Skylt vid Skröle Hie
Besöksmålet Skröle Hie

Taggar

#barn&familj  #natur  #vandring 

Vandra i Skröle Hie

Kontaktuppgifter

Eksjö Infocenter

Webbplats

meta fail

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Stuverydsbäcken Sköle Hie

Skrôle Hie

Bankgatan 16

Sundsvall

long: 57.642679 Lat: 15.244355