Norrsånna ekhage och naturreservat

Reservatet Norrsånna utgörs av en gammal lövbevuxen slåtteräng i en sydsluttning ner mot sjön Mycklaflon. Området är kraftigt kuperat med en höjdskillnad på 60 meter. Den högsta punkten erbjuder en mäktig utsikt ut över sjön. Här finns också resterna av en husgrund och en stensatt jordkällare.

Idag växer det en ekdominerad lövskog här, varav en del betas. De biologiska värdena finns i de grova ekarna, de grova vårtbjörkarna, de ihåliga asparna samt i blommande träd och buskar. Under våren bjuder den öppna betesmarken på en vacker vitsippematta. Övriga växter som förekommer är bland annat jungfrulin, blåklocka, blåsippa och smörbollar. Genom reservatet går en cirka 1,2 km lång strövstig.

Taggar

#natur  #vandring 

Förstora bilden
meta fail

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Norrsånna ekhage

long: 57.590516 Lat: 15.249221