Hackareviken

Naturreservatet Hackareviken består av en lundartad lövskog och ligger vackert beläget kring en bäckravin norr om Kulla, en mil sydväst om Eksjö. Genom området sträcker sig Höglandsleden och i närheten finns även sjön Södra Vixen.

Hackareviken är en oas för lavar, mossor och fåglar. Här finns rikligt med död ved och många sällsynta arter som fladdermusen barbastell och kärlväxten gulplister. Gulplistern, som är vanlig i Skånes bokskogar, är här en raritet. Det är under våren/försommaren när vårblommorna blommar som reservatet har flest besökare. I miljöerna trivs många småfågelarter, exempelvis flugsnappare, grönsångare och svarthätta.


Den värdefulla lövskogen i Hackareviken är en del av ett större skogsområde kring en grund ravin. Trädskiktet är glest men artrikt och innehåller rikligt med hassel. Bäcken porlar mellan block och trädrötter. Ett område strax norr om ravinen domineras av ek. Gamla ihåliga hamlade askar och odlingsrösen talar för att området för länge sedan var slåttermark.


Läs mer om Höglandsleden.

Taggar

#natur  #vandring 

Skylt med texten HackarevikenFörstora bilden

Kontaktuppgifter

Eksjö Tourist Center

Webbplats

meta fail

Alternativ rubrik

Extern beskrivning, blir giltig om textmodulens namn ändras från "!Beskrivning" till "Beskrivning"

Genrebild papper

Hackareviken

Paradis

Eksjo

long: 57.669543 Lat: 14.9708209